Expert Committee

/
Expert Committee

Expert Committee

Abhijeet Sinha

Hinesh Doshi

Luc Smolders

Hemant Parekh

Dileep Bhatt

Dr. Shubh Gautam

A.C.R Das

Dr. A.S Firoz

Bharat Bhatia

CA Samir Sanghvi

CA Umesh Gosar

Adv. Bhupender Singh

CA Samir Sanghvi

CA Umesh Gosar

Nikunj Turakhia

Mitesh Prajapati

Sandeep Parikh

Manoj Turakhia

Sanjay Gupta (Devkinandan)