Expert Committee

/
Expert Committee

Expert Committee

Abhijeet Sinha

Hinesh Doshi

Anil Mittal

Hemant Parekh

Dileep Bhatt

Dr. Shubh Gautam

A.C.R Das

Dr. A.S Firoz

Bharat Bhatia

Luc Smolders

CA Samir Sanghvi

CA Umesh Gosar

Adv. Bhupender Singh

CA Samir Sanghvi

CA Umesh Gosar

Nikunj Turakhia

Mitesh Prajapati

Sandeep Parikh

Sanjay Gupta

Sanjay Gupta (Devkinandan)

Manoj Turakhia